ROPS.PSO.3321.US.4.2020 – Przeprowadzenie zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pn. W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu zajęć arteterapeutycznych dla dzieci – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
  2. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci, w tym rozwoju ich sprawności manualnej, a także pomoc w rozładowaniu napięć i negatywnych emocji. Zajęcia pozwolą również na podniesienie poziomu samoakceptacji uczestników oraz ich umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz pracy w grupie.
  3. Uczestnikami zajęć będą dzieci zgłoszone do przysposobienia, przebywające w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobione, dla których zajęcia będą odbywać się w placówkach WOA. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz uczestników zajęć z poszczególnych placówek.
  4. Maksymalna liczba godzin zajęć do zrealizowania we wszystkich placówkach wynosi 200 godzin zegarowych, tj. maksymalnie 100 godzin zegarowych w roku 2020 oraz 100 godzin zegarowych w roku 2021. Liczba godzin zajęć arteterapeutycznych prowadzonych w poszczególnych placówkach uzależniona będzie od ilości dzieci biorących w nich udział oraz ich potrzeb.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 stycznia 2020 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniu.