Badanie zasobów i potrzeb w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień w szkołach i innych placówkach realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim

Realizując obowiązki przypisane jednostkom samorządu terytorialnego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jak również w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, Samorząd Województwa Śląskiego prowadzi działania na rzecz uświadamiania konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mające na celu zmianę obyczajów w tym zakresie wśród osób młodych.

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji zasobów i potrzeb w zakresie profilaktyki uzależnień w gminach i powiatach województwa śląskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego opracował narzędzie w formie  ankiety pn.: Badanie zasobów i potrzeb w zakresie skutecznej profilaktyki uzależnień w szkołach i innych placówkach realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży w województwie śląskim.

Wypełnione ankiety w wersji drukowanej prosimy przesłać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres: ul. Modelarskiej 10, 40-142 Katowice oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na e-mail: opa@rops-katowice.pl do dnia 31 marca 2020 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące przedsięwzięcia można uzyskać w Dziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego I piętro, pok. 114, tel. 32/ 730 68 91.