Rekrutacja na stanowisko doradców regionalnych w ramach projektu STRATEGOR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje o trwającej rekrutacji na stanowiska Regionalnych Doradców ds. SRPS w ramach projektu pt. „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego” nr POWR.02.05.00-00-0217/18.

Projekt konkursowy “STRATEGOR (…)” realizowany jest w ramach Działania 2.5 “Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kolejny etap projektu obejmuje działania szkoleniowo-doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego i przewiduje zatrudnienie w wymiarze jednego etatu dwóch osób we wszystkich województwach do pełnienia funkcji Doradcy Regionalnego do spraw strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ogłoszenie o rekrutacji wraz ze szczegółowym opisem warunków i wymagań na stanowisku oraz regulaminem rekrutacji dostępne jest na stronie internetowej:
http://www.fundacjapan.pl/ogloszenie-o-prace-regionalny-doradca-ds-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych/