ROPS.PSO.3321.US.153.2019 – Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w okresie styczeń – grudzień 2020 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

 1. Kompleksowa obsługa prawna Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 z późn. zm.).
 2. Obsługa prawna Ośrodka w zakresie spraw należących do jego właściwości obejmuje w szczególności:
  – Przygotowywanie/opracowywanie wzorów umów, porozumień itp. zawieranych przez Ośrodek w związku z realizacją zadań statutowych, opiniowanie pod względem formalno-prawnym w/w dokumentów oraz projektów pism i decyzji administracyjnych opracowywanych przez pracowników Ośrodka, a także bieżące doradztwo we wskazanym zakresie,
  – Konsultowanie prowadzonych przez pracowników Ośrodka procedur zamówień publicznych związanych z bieżącą działalnością jednostki, w szczególności w zakresie poprawnego stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i powiązanych, sporządzanie opinii prawnych,
  – Reprezentowanie (na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa) Ośrodka w postępowaniu przed sądami, organami administracji publicznej, innymi podmiotami oraz w kontaktach z osobami trzecimi, w tym uczestnictwo w prowadzonych przez Ośrodek rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego oraz innych spotkaniach (w miarę potrzeb i w zakresie nie zleconym Radcy Prawnemu zatrudnionemu na umowę o pracę),
  – Kompleksowa obsługa prawna Ośrodka obejmująca zakres obsługi zewnętrznej jak i Radcy Prawnego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w sytuacji nieobecności Radcy Prawnego w siedzibie Ośrodka.
 3. Kompleksowa obsługa prawna świadczona będzie przez adwokata lub radcę prawnego w ramach dyżurów odbywanych w siedzibie Zamawiającego (Katowice, ul. Modelarska 10) w przyjęte przez strony godziny (w wymiarze 8 godzin tygodniowo) w ustalone dni tygodnia (minimum 2 dyżury tygodniowo w siedzibie ROPS).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym (Rozdział I. Przedmiot zamówienia).


Miejsce i termin składania ofert:

 1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
 2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 30 grudnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.