Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach i filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie, Rybniku, Sosnowcu i Wodzisławiu Śląskim w 2020 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz:

  • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej (43-382) z siedzibą przy ulicy Potok 6,
  • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie (42-200) z siedzibą przy ulicy Sobieskiego 17B,
  • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku (44-200) z siedzibą przy ulicy Miejskiej 13B,
  • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu (41-200) z siedzibą przy ulicy Krzywej 2,
  • filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Wodzisławiu Śląskim (44-300) z siedzibą przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2,

w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego i jego filii w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż dane adresowe w obrębie każdego miasta w którym znajduje się filia Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego mogą ulec zmianie, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 19 grudnia 2019 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego:

  1. Treść wyjaśnień z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Pion Sprzedaży
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Katowice
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7
40-940 Katowice
Data złożenia oferty: 18.12.2019 r. godz. 14:38
Cena oferty brutto: 45.894,20 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8.