ROPS.PSO.3321.US.140.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch szkoleń pod nazwą Komunikacja interpersonalna z klientem pomocy społecznej, w tym z osobą z zaburzeniami psychicznymi. Każde szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla łącznie 40 osób. Celem szkoleń jest doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się przedstawicieli systemu pomocy i integracji społecznej z osobami korzystającymi z ich wsparcia, w tym rozwinięcie ich kompetencji w zakresie porozumiewania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Dodatkowo, Wykonawca każdorazowo ma zapewnić catering oraz materiały szkoleniowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 grudnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.