ROPS.PSO.3321.US.139.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech szkoleń pod nazwą Profilaktyka ryzyka upadku. Każde szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 3, każda licząca nie więcej niż 30 osób. Zatem łącznie do realizacji są 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe) dla łącznie 90 osób. Celem szkoleń jest przybliżenie zagadnień, pogłębienie wiedzy i rozszerzenie praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania, oceny występowania ryzyka i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z upadków. Dodatkowo, Wykonawca ma zapewnić sale szkoleniowe celem organizacji dwóch szkoleń (Zamawiający zapewni salę szkoleniową przy ulicy Kusocińskiego 4 w miejscowości Piekary Śląskie (41-946) celem organizacji jednego szkolenia) oraz każdorazowo catering (w postaci przerwy kawowej i ciepłego posiłku o charakterze drugiego dania) i materiały szkoleniowe. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 05 grudnia 2019 roku, o godzinie 08.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.