Zakup 5 zestawów komputerowych all-in-one na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 zestawów komputerowych all-in-one na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
  2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik 1 – Formularz cenowy i parametry urządzeń,
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 3
BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA
ul. Połomińska 16
40-585 Katowice
Wartość brutto (czyli za 5 sztuk): 18.898,95 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponował następujący Wykonawca: BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BIERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach (40-585) przy ulicy Połomińskiej 16.