Wykonanie materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz programu Śląskie dla Seniora.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie, na własny koszt i ryzyko, do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promujących działalność filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego oraz programu Śląskie dla Seniora, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  3. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 (formularz cenowy).
  4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  5. Oferta musi być złożona w 1 egzemplarzu.
  6. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, do godziny 10:00.
  7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz cenowy,
  3. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 8
GOMA MARIUSZ MARKUT
ul. Kazimierza Mireckiego 13, 37-450 Stalowa Wola
Data złożenia oferty: 15.11.2019 r. godz. 09:37
Cena oferty brutto: 22.595,10 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: GOMA MARIUSZ MARKUT z siedzibą w Stalowej Woli (37-450) przy ulicy Kazimierza Mireckiego 13.