Zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (formularz cenowy).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz cenowy,
  3. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
BETA 7 Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 44, 85-309 Bydgoszcz
Data złożenia oferty: 13.11.2019 r. godz. 09:40
Cena brutto: 7.718,25 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przestawiła firma: BETA 7 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-309) przy ulicy Strzeleckiej 44.