Projekt i wykonanie materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:

Projekt, wykonanie wraz z dostarczeniem do siedziby ROPS w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (kołonotatniki – 500 szt. i torby – 350 szt.).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wykonawca musi złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1,
  2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: kgaluszka@rops-katowice.pl w terminie do dnia 4 listopada 2019 roku, do godziny 10:00.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100%

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 5
Firma Salenko Wojciech Drożdżyk
ul. Śliczna 42/26, 50-566 Wrocław
Data złożenia oferty: 3.11.2019 r. godz. 16:32
Cena brutto: 5.183,84 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Firma Salenko Wojciech Drożdżyk z siedzibą we Wrocławiu (50-566) przy ulicy Ślicznej 42/26.