ROPS.PSO.3321.US.119.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia  pod nazwą Profilaktyka uzależnień w aspekcie oddziaływania na osoby dorosłe. Szkolenie ma trwać 12 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe, 5 godzin wykładów oraz  7 godzin warsztatów). Liczba grup szkoleniowych 1, licząca nie więcej niż 21 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami zagrożonymi uzależnieniem od środków psychoaktywnych m. in. w zakresie wspierania zachowań prozdrowotnych nakierowanych na wyeliminowanie mechanizmów uzależnienia. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.