ROPS.PSO.3321.US.115.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Okresowa ocena sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 18 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla maksymalnie 36 osób. Celem szkolenia będzie doskonalenie kompetencji pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, kadry kierowniczej placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich pracowników, a także przedstawicieli innych podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w zakresie prowadzenia okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.