Relacja z VI Wojewódzkiej Konferencji pt. Szkoła wolna od używek

W dniu 3 października 2019 r. w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się VI Wojewódzka Konferencja pt. Szkoła wolna od używek. Przedsięwzięcie zostało wspólnie zorganizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.

Tegoroczna konferencja to już szóste tego typu przedsięwzięcie, które na przestrzeni lat zyskało uznanie uczestników i na stałe wpisało się w kalendarz inicjatyw w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień mających miejsce na terenie województwa śląskiego. W tym roku odbyło się ono pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Celem spotkania była prezentacja zagrożeń dla zdrowia i życia młodych ludzi wynikających z używania środków psychoaktywnych tj. alkoholu, narkotyków i „dopalaczy” a także wskazanie sposobów zapobiegania tym niekorzystnym zjawiskom w społeczności szkolnej.

Tematyka wystąpień dotyczyła informacji o skali stosowania środków zastępczych na obszarze województwa śląskiego (Pani Arleta Mrugała – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach) oraz zasad współdziałania policji i szkoły w przypadku wystąpienia problemu związanego z substancjami psychoaktywnymi wśród uczniów (Pani mł. asp. Ewelina Stępień-Hajda – Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach). W trakcie spotkania omówione zostały również formy pomocy młodzieży stosującej środki psychoaktywne (Pani Marta Struzik-Zając – Koordynator ds. rehabilitacji Centrum Leczenia Uzależnień Familia w Gliwicach) oraz możliwości, jakie daje prowadzenie skutecznych oddziaływań profilaktycznych (Pan Leszek Roszczenko – Prezes Fundacji Bonum Humanum oraz Pani Aleksandra Kruszyńska – Wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele systemu oświaty, animatorzy pracy z dziećmi i młodzieżą, koordynatorzy i członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa śląskiego, pielęgniarki higieny szkolnej oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Konferencja stanowi platformę edukacji, wymiany informacji oraz dobrych praktyk w środowisku osób pracujących z młodzieżą, zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli instytucji wojewódzkich.


Galeria :