ROPS.PSO.3321.US.105.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja sześciu szkoleń pod nazwą Kodeks Postępowania Administracyjnego w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej. Każde szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 6, każda licząca nie więcej niż 25 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych) dla łącznie 150 osób. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji uczestników w przedmiotowym zakresie. Dodatkowo, Wykonawca każdorazowo ma zapewnić catering oraz materiały szkoleniowe.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 09 października 2019 roku, o godzinie 13.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty