Realizacja materiałów do kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów do kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim obejmujących:

  • przygotowanie filmu promocyjno-instruktażowego na temat ekonomii społecznej adresowanego głównie dla młodzieży;
  • przygotowanie i wydrukowanie folderu informacyjnego o systemie wsparcia ekonomii społecznej w województwie śląskim,
  • przygotowanie roll-up – 2 sztuki.

Celem kampanii jest popularyzacja wiedzy o ekonomii społecznej w społeczeństwie. Odbiorcami kampanii będą osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w sektorze ekonomii społecznej, istniejące podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz społeczność województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 04 października 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK
ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn
Data wpłynięcia oferty: 30.09.2019 r. godz. 09:03
Cena oferty brutto: 20.095,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ PAROSTATEK z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Rynek 20.