Realizacja filmu promocyjnego politykę senioralną oraz sketchnoting podczas I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego na temat polityki senioralnej w regionie oraz sketchnoting podczas I Wojewódzkiej Konferencji Senioralnej zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PAROSTATEK
ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn
Data wpłynięcia oferty: 18.09.2019 r. godz. 09:46
Cena oferty brutto: 10.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: SPÓŁDZIELNIĄ SOCJALNĄ PAROSTATEK z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Rynek 20.