Dostawa materiałów promocyjnych Targi Senioralne Silver Silesia.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych Targi Senioralne Silver Silesia, które odbędą się w dniach 08-09 października 2019 roku. W skład materiałów promocyjnych mają wchodzić:
1) Smycze w kolorze złotym/żółtym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 400 sztuk,
2) Smycze w kolorze białym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 200 sztuk,
3) Smycze w kolorze srebrnym/szarym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 200 sztuk,
4) Smycze w kolorze czerwonym wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 100 sztuk,
5) Smycze w kolorze niebieskim wraz z logo targów senioralnych Silver Silesia – 100 sztuk.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 17 września 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 4
WOJCIECH DROŻDŻYK FIRMA SALENKO
ul. Śliczna 42 lok. 26
50-566 Wrocław
Cena oferty brutto: 1.402,20 zł
Data złożenia oferty: 16.09.2019 r. godz. 15:48

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawił następujący Wykonawca: WOJCIECH DROŻDŻYK FIRMA SALENKO z siedzibą we Wrocławiu (50-566) przy ulicy Ślicznej 42 lok. 26.