Przewóz osób dorosłych na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób dorosłych w granicach administracyjnych województwa śląskiego na warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, według harmonogramu zamieszczonego w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 05 września 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego
  2. Załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 6
Marek Mueller „MARECKI” Usługi Przewozowe
ul. Filarowa 4/1, 41-500 Chorzów
Data wpłynięcia oferty: 05.09.2019 r. godz. 00:31
Cena oferty: 32.660,00 zł brutto

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Marek Mueller „MARECKI” Usługi Przewozowe, ul. Filarowa 4/1, 41-500 Chorzów.