Dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 07 sierpnia 2019 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego materiałów oraz pamięci przenośnych w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin oraz dostawa materiałów w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Zamówienie podzielono na 2 części:

  1. Część I – dostawa 1070 kompletów materiałów,
  2. Część II – dostawa 320 szt. pamięci przenośnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy: zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W części I zamówienia – dostawa 1070 kompletów materiałów:
GRAFIT Piotr Brożek
ul. Chromika 5a, 40-238 Katowice
Cena oferty brutto: 7.479,30 zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: GRAFIT Piotr Brożek z siedzibą w Katowicach (40-238) przy ulicy Chromika 5a.

W części II zamówienia – dostawa 320 szt. pamięci przenośnych:

LUBMAR Andrzej Lubera
ul. Mieczysława Jastruna 23, 33-100 Tarnów

Cena oferty brutto: 3.936,00 zł

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: LUBMAR Andrzej Lubera z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ulicy Mieczysława Jastruna 23.