Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 20.08.2019 roku.

 

Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów, terminów oraz miejsca realizacji.

Tematy szkoleń:

1. Budowanie lokalnego systemu wsparcia rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

2. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

3. Udzielanie pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

4. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

5. Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

6. Wsparcie w opiece nad dzieckiem z niepełnosprawnością – (Szczegółowy opis szkolenia)

7. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

8. Skuteczna komunikacja oraz metody pracy z dzieckiem z uwzględnieniem sytuacji trudnych – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

9. Kontrola zarządcza w praktyce – (Szczegółowy opis szkolenia)

10. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

11. Praca z rodziną dysfunkcyjną na rzecz powrotu dziecka do rodziny – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

12. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa I – (Szczegółowy opis szkolenia)

13. Uzależnienie od alkoholu wśród młodzieży i profilaktyka uzależnień – grupa II – (Szczegółowy opis szkolenia)

14. Narzędzia i metody diagnozy rodziny – (Szczegółowy opis szkolenia)

15. Efektywna współpraca międzyinstytucjonalna – (Szczegółowy opis szkolenia)

16. Zagadnienie prawa pracy w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – (Szczegółowy opis szkolenia)

17. Praca z dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – (Szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
  – ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie wpisane na listę rezerwową.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.