ROPS.PSO.3321.US.83.2019 – Superwizja realizowana w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK) tj. pracowników instytucji i podmiotów, które zawiążą partnerstwa w gminach/powiatach zgodnie z Modelem Kooperacje 3D w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
2) Celem realizacji usługi jest zwiększenie skuteczności pracy z osobą / rodziną oraz wsparcie merytoryczne uczestników projektu w trakcie wdrażania Modelu Kooperacje 3D, tj. pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz innych polityk sektorowych (m.in. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji) współpracujących z osobami/rodzinami w celu poprawy jej sytuacji życiowej i zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. Zgodnie z założeniami projektu w każdej gminie biorącej udział we wdrażaniu Modelu będzie brać udział od 5 do 10 osób lub rodzin. Obligatoryjnie w skład ZZK będzie wchodził pracownik socjalny współpracujący z osobą, rodziną, grupą. Do prawidłowej realizacji zamówienia, niezbędnym jest zapoznanie się z opracowanym Modelem Kooperacje 3D dostępnym na stronie Zamawiającego: https://rops-katowice.pl/category/informacje-dla-gmin-materialy/

Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 01 sierpnia 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.