ROPS.PSO.3321.US.79.2019 – Wybór osób realizujących usługi edukacyjne organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu czterech jednodniowych spotkań edukacyjnych pod nazwą Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) wraz z najmem sal szkoleniowych. Celem spotkań jest wzrost kompetencji w moderowaniu i prowadzeniu spotkań zespołów multiprofesjonalnych organizowanych zgodnie z założeniami Modelu Kooperacje 3D, opracowanego w ramach projektu Kooperacje 3d – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, w szczególności pod kątem udziału osób/rodzin. Spotkania odbędą się na terenie miasta Katowice. Każde spotkanie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy) i ma zostać przeprowadzone dla 1 grupy uczestników liczącej około 25 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe) dla łącznie 4 grup uczestników (łącznie około 100 osób).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 lipca 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.