ROPS.PSO.3321.US.72.2019 – Poradnictwo prawne dla personelu ośrodków adopcyjnych realizowane w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poradnictwa prawnego, obejmującego m.in. sporządzanie opinii prawnych i pomoc w sporządzaniu pism sądowych, w zakresie stosowania prawa, w obszarach wynikających z kompetencji ośrodków adopcyjnych, w tym w zakresie prowadzonych przez nie spraw dotyczących kwalifikacji do przysposobienia i przysposobienia. Dodatkowo, w razie konieczności, Wykonawca świadczący poradnictwo prawne odpowiedzialny będzie za omawianie z pracownikami ośrodków adopcyjnych ewentualnych zmian w obowiązującym stanie prawnym.
2) Świadczenie usług obsługi prawnej polegać będzie na świadczeniu pomocy prawnej – w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 z późn. zm.) albo art. 4 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1184 z późn. zm.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym w rozdziale I. Przedmiot zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 16 lipca 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.