ROPS.PSO.3321.US.67.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja:
a) Treningu umiejętności społecznych – warsztatu dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztat ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe). Liczba grup warsztatowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Celem warsztatu jest przygotowanie pracowników ośrodków adopcyjnych i innych instytucji zaangażowanych w proces adopcji do wprowadzania elementów treningu umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo-terapeutycznej oraz wyposażenie ich w umiejętności umożliwiające właściwe diagnozowanie potrzeb dzieci i zakwalifikowanie do terapii,
b) Treningu umiejętności społecznych – warsztatów dla dzieci. Warsztaty są przeznaczone dla łącznie 64 dzieci i mają trwać 192 godziny dydaktyczne. Trening przeznaczony jest dla dzieci z zaburzeniami rozwoju społecznego: dzieci nieśmiałych, wycofanych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, adaptacją do nowych sytuacji, itp.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 czerwca 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.