ROPS.PSO.3321.US.63.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Skuteczna współpraca w zakresie realizacji działań w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie odbędzie się w dniach od 12 do 14 września 2019 roku i będzie prowadzone równolegle dla dwóch grup, każda licząca po około 20 osób. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup (3 dni szkoleniowe). Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) dla 2 grup szkoleniowych dla łącznie około 40 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie budowania skutecznej współpracy w kontekście realizowanych działań
w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem dodatkowym jest wzmocnienie umiejętności interpersonalnych uczestników szkolenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 13.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.