Zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku do końca 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Rybniku, przy ulicy Miejskiej 13B – powierzchnia objęta sprzątaniem: 150,25 m2 (pomieszczenia biurowe, korytarze i toalety). Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym i załącznikach.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 13 czerwca 2019 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Wykaz czynności,
  3. Formularz cenowy,
  4. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
Danuta Mazurek zamieszkała w Szczerbicach
Data złożenia oferty: 06.06.2019 r, godz. 12:47
Cena brutto za 1 miesiąc: 346,96 zł
Wartość zamówienia za 6,5 miesiąca: 2.255,24 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawił następujący Wykonawca: Danuta Mazurek zamieszkała w Szczerbicach.