ROPS.PSO.3321.US.39.2019 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Interwencja kryzysowa w sytuacji wystąpienia przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. Szkolenie ma trwać 14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, 2 wykłady po 1 godzinie dydaktycznej każdy oraz 12 godzin dydaktycznych warsztatów). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Szkolenie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kwalifikacji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie m.in. organizacji działań interwencyjnych w sytuacji wystąpienia kryzysu związanego z przemocą w rodzinie z problemem alkoholowym.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 31 maja 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.