Zakup sprzętu komputerowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:

Zakup:

  1. jednego komputera przenośnego 17’’,
  2. jednego komputera przenośnego 15’’,
  3. pięciu komputerów mini PC bez monitorów,
  4. jednej drukarki dwustronnej Wi-Fi,

na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 29 maja 2019 roku, do godziny 12:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz cenowy
  3. Wzór umowy dostawy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK
ul. Spokojna 18
41-940 Piekary Śląskie
Cena oferty brutto: 28.044,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponował następujący Wykonawca: WEB-PROFIT MACIEJ KUŹLIK z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Spokojnej 18.