ROPS.PSO.3321.US.38.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu czterech dwudniowych spotkań edukacyjnych pod nazwą Dialog motywujący w pracy socjalnej. Celem spotkań jest nabycie kompetencji w obszarze motywowania do zmiany osób lub rodzin korzystających z pomocy społecznej, w tym do udziału w procesie pomocowym realizowanym w oparciu o formułę multiprofesjonalną. Spotkania odbędą się na terenie następujących miejscowości: Częstochowa (1 spotkanie), Katowice (2 spotkania), Rybnik (1 spotkanie). Każde spotkanie, w każdej z ww. miejscowości, ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) i zostać przeprowadzone dla 1 grupy uczestników liczącej około 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 64 godziny dydaktyczne (8 dni szkoleniowych) dla łącznie 4 grup uczestników (łącznie około 80 osób).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 maja 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.