ROPS.PSO.3321.US.31.2019 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Trening kontroli emocji u dzieci i młodzieży. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Emocje u dzieci i młodzieży oraz Efektywne budowanie relacji w pracy z dziećmi i młodzieżą. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 96 godzin dydaktycznych (1 grupa: 6 dni szkoleniowych, 3 + 3, 2 grupa: 6 dni szkoleniowych, 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie umiejętności modyfikacji nieadaptacyjnych zachowań dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie znajomości metod i technik pomagających opracować trudne emocje i uczących dziecko dojrzalszych sposobów regulacji emocjonalnej.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 maja 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.