ROPS.PSO.3321.US.7.2019 – Wybór osób prowadzących Forum Międzysektorowe w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców do realizacji Forów Międzysektorowych z zakresu ekonomii społecznej prowadzonych w ramach projektu pod nazwą Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.


Zamówienie podzielono na 4 części:

Część I zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Animacja lokalna a budowanie środowiska przyjaznego ekonomii społecznej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, administracji i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część II zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Budowanie marki i public relations w podmiotach reintegracyjnych. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, administracji i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część III zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Deinstytucjonalizacja usług społecznych z włączeniem podmiotów ekonomii społecznej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, administracji i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.

Część IV zamówienia – Wybór osoby prowadzącej Forum Międzysektorowe z obszaru pn. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia Forum Międzysektorowego z zakresu ekonomii społecznej w wymiarze 6 godzin dydaktycznych pn. Zlecanie zadań publicznych i stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych w kontekście rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Głównym założeniem forum jest pobudzenie do dyskusji i wymiana doświadczeń biorących w nim udział przedstawicieli sektora ekonomii społecznej, administracji i biznesu w celu promocji i wzmocnienia podmiotów ekonomii społecznej.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 28 lutego 2019 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.