Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku – ankieta

W związku z obowiązkiem sprawozdawczym wynikającym z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.), dotyczącym wykonania przez samorządy gminne zadań z zakresu zwalczania narkomanii, koniecznym jest wypełnienie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

Wypełnione na oryginalnych formularzach sprawozdanie należy przesłać na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2019 roku.
Przekazane sprawozdania zostaną przesłane do Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i posłużą opracowaniu zbiorczej informacji na temat realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.