Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terytorium województwa śląskiego. Nabór zgłoszeń prowadzony będzie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu na podany adres do dnia 25.01.2019 roku.

Tematy szkoleń:

 1. Przygotowanie dziecka do adopcji.  – (Szczegółowy opis szkolenia)
 2. Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 3. Kompendium rozwoju dzieci i młodzieży. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 4. Zamówienia publiczne – procedury, zasady udzielania, planowanie, szacowanie. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 5. Doskonalenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodzin zastępczych z uwzględnieniem problematyki przywiązania. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 6. Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z uwzględnieniem tematyki związanej z odebraniem dziecka z rodziny. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 7. Profesjonalny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. – (Szczegółowy opis szkolenia)
 8. Praca z dziećmi i młodzieżą. – (Szczegółowy opis szkolenia)

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Możliwość skorzystania z noclegu dla uczestników szkoleń dotyczy osób, które:
  – posiadają miejsce zamieszkania w miejscowości innej, niż ta w której odbywa się szkolenie,
  – mają utrudniony dojazd na miejsce realizacji zajęć (Uczestnik szkolenia dojeżdża na szkolenie za pomocą środków komunikacji publicznej (autobus, pociąg, lokalni przewoźnicy)
  – ze względu odległość, czas dojazdu i/lub rozkład jazdy właściwego środka lokomocji – nie mają możliwości dojazdu na szkolenie lub powrotu do miejsca zamieszkania w ciągu trzech godzin przed/po zakończeniu zajęć.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze, a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia. W związku z powyższym, prosimy przy zgłaszaniu się, zwrócić szczególną uwagę na wybór tych tematów, które najbardziej odpowiadają Państwa indywidualnym potrzebom.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 1. Załącznik 1 – Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i superwizji organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 3. Załącznik 3 – Oświadczenie uczestnika projektu.