Informacja o ogłoszeniu Konkursu Senior+

26 listopada 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019).

Program polega na wsparciu tworzenia placówek Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

Celem Programu jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (tj. osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od  potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana będzie infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania na rzecz środowiska lokalnego oraz samopomocowe.

Szczegóły dotyczące zasad i sposobu złożenia oferty zawarto w ogłoszeniu konkursu (dokument dostępny poniżej). Bliższe informacje i wzory dokumentów dostępne są również na stronach internetowych: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-senior-na-lata-2015-2020-edycja-w-2019 oraz http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-rozwoju-i-wspolpracy-terytorialnej/senior-edycja-2019.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących:

  • obsługi generatora ofert proszę o kontakt z pracownikami  Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9.00-12.00 pod nr tel. (22) 661-18-47,
  • treści oferty i załączników proszę o kontakt z pracownikami Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej ŚUW: Anną Wilk (32) 20-77-918, Aleksandrą Zielińską (32) 20-77-948 oraz Jarosławem Stałęgą (32) 20-77-518 oraz na adres poczty elektronicznej seniorplus@katowice.uw.gov.pl.

Załączniki: