Usługa sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej, Częstochowie i Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania i utrzymania czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez filie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego:

 • Część I zamówienia: w Bielsku-Białej, przy ulicy Potok 6 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 276,22 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część II zamówienia: w Częstochowie, przy ulicy Jana III Sobieskiego 17b – powierzchnia objęta sprzątaniem: 156,64 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze),
 • Część III zamówienia: w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Wincentego Styczyńskiego 2 – powierzchnia objęta sprzątaniem: 103,30 m2 (pomieszczenia biurowe, socjalne, korytarze).

Szczegółowy wykaz czynności zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.
 2. Oferta musi zawierać: podpisany i wypełniony Formularz cenowy, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oferta musi być złożona w l egzemplarzu.
 4. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 20 grudnia 2018 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

 1. Pełna treść zapytania ofertowego,
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wykaz czynności,
 3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy,
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następujących Wykonawców:

Część I zamówienia:
Oferta 1 – Agnieszka Cieślik zamieszkała w Bielsku-Białej,
Data złożenia oferty: 13.12.2018 r. godz. 13:35
Cena oferty brutto za 1 miesiąc: 610,17 zł
Cena oferty brutto za 6 miesięcy: 3.661,02 zł

Część II zamówienia:
Oferta 8 – Bożena Połcik zamieszkała w Częstochowie,
Data złożenia oferty: 18.12.2018 r. godz. 10:27
Cena oferty brutto za 1 miesiąc: 346,96 zł
Cena oferty brutto za 12 miesięcy: 4.163,52 zł

Część III zamówienia:
Oferta 4 – Sylwia Mrozek zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim,
Data złożenia oferty: 14.12.2018 r. godz. 13:47
Cena oferty brutto za 1 miesiąc: 346,96 zł
Cena oferty brutto za 12 miesięcy: 4.163,52 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%.

 1. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę w części I zamówienia przedstawiła: Agnieszka Cieślik zamieszkała w Bielsku-Białej.
 2. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę w części II zamówienia przedstawiła: Bożena Połcik zamieszkała w Częstochowie.
 3. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę w części III zamówienia przedstawiła: Sylwia Mrozek zamieszkała w Wodzisławiu Śląskim.