Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 14/1/VI/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.

  1. Lista rankingowa ofert ocenionych merytorycznie wraz z kwotami przyznanych dotacji