Regionalna Konferencja pn. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym?

W dniu 23 listopada br. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się Regionalna Konferencja pn. Jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc w rodzinie z problemem alkoholowym?, którą zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Celem konferencji była edukacja publiczna na temat prowadzenia skutecznych oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz refleksja nad funkcjonowaniem instytucjonalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób, które na co dzień realizują zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród obecnych znaleźli się przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, systemu oświaty, organizacji pozarządowych oraz członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podczas konferencji poruszono problematykę występowania przemocy w bliskich związkach, informowano o efektach prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prezentowano działania podejmowane przez policję, wymiar sprawiedliwości oraz służbę więzienną w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Śląskim na lata 2014-2020.