Usługa sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprzątania biur i utrzymania czystości w pomieszczeniach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą przy ulicy Modelarskiej 10 w Katowicach (40-142) na okres kolejnych 6 miesięcy (01.01-30.06.2019 r.). Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 27 listopada 2018 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Wykaz czynności,
  3. Wykaz i rozłożenie pomieszczeń zajmowanych przez ROPS,
  4. Formularz cenowy,
  5. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 7
Ekoenergia Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 9-11/23
45-862 Opole
Data złożenia oferty: 27.11.2018 r. godz. 07:18
Cena za 1 miesiąc: 3.419,36 zł brutto
Wartość zamówienia za 6 miesięcy: 20.516,16 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Ekoenegia Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-862) przy ulicy Wojska Polskiego 9-11/23.