Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Bielsku-Białej materiałów promujących adopcję. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym i załącznikach.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2018 roku.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia,
  3. Formularz ofertowy,
  4. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

DIADAL GROUP Mateusz Pasierbek
ul. Winogronowa 17, 05-831 Rozalin
Data złożenia oferty: 21.11.2018 r. godz. 12:55
Cena oferty brutto: 1.640,82 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: DIADAL GROUP Mateusz Pasierbek z siedzibą w Rozalinie (05-831), ul. Winogronowa 17.