Wykonanie broszury poświęconej budżetowi seniorów w ramach projektu pod nazwą Śląskie dla Seniora.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach broszur poświęconych budżetowi seniorów w ramach projektu pod nazwą Śląskie dla Seniora, zawierających w zestawie magnes z kolorowym nadrukiem. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Formularz cenowy,
  3. Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak
ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź
Data złożenia oferty: 16.11.2018 r. godz. 12:39
Cena oferty brutto: 3.837,60 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak z siedzibą Łódź (93-105) przy ulicy Milionowa 21.