Realizacja turnieju gry planszowej pt. Ekonomia społeczna w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji turnieju gry planszowej pt. Ekonomia społeczna dla młodzieży szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego, składającego się z 5 rozgrywek eliminacyjnych i finału oraz utworzeniu 2 krótkich filmów promujących ekonomię społeczną i zachęcających do gry w Ekonomię społeczną poprzez pokazanie systemu rozgrywek. Celem turnieju jest podniesienie wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej wśród uczestników oraz promocja ekonomii społecznej w szkołach. Turniej jest organizowany w ramach projektu pn. Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w wersji edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
FAJNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
ul. Warszawska 36 lok. I, 40-010 Katowice
Data złożenia oferty: 27.11.2018 r. godz. 08:42
Cena oferty brutto: 21.898,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła: FAJNA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA z siedzibą w Katowicach (40-010) przy ulicy Warszawskiej 36 lok. I.