Projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję.

II. Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

III. Termin wykonania zamówienia:

14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, jednakże nie później niż do dnia 07 grudnia 2018 roku.

IV. Opis kryteriów wyboru oferty:

Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 •  Cena brutto – 100%

W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tej oferty, która wpłynęła jako pierwsza spośród ofert najkorzystniejszych.

V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i dostarczenie do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie materiałów promujących adopcję zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy według cen zawartych w złożonej ofercie.
3. Dostawa do siedziby Filii Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie realizowana będzie przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż do dnia 07 grudnia 2018 roku.

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1.  Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań (w tym błędy rachunkowe, brak wszystkich wymaganych załączników, itp.) spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiającego
 5. Oferta złożona przez Wykonawcę, który nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał usługę na rzecz Zamawiającego nie zostanie przyjęta w niniejszym postępowaniu (zostanie odrzucona).
 6. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do 7 dni roboczych od upływu terminu zbierania ofert.
 7. W przypadku wpłynięcia/ złożenia przez Wykonawców 2 lub większej liczby ofert z taką samą łączną ceną brutto, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferty, która wpłynęła jako pierwsza.
 8. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.
 9. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną.
 10. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę prawidłowo wystawiona faktura płatna w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, przelewem na podane konto.
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 12. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa umowa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 13. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu równoznaczne jest z akceptacją warunków umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego jest Przemysław Sobusik (psobusik@rops-katowice.pl, 32 730 68 68),
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 2016 r. – Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, wykonawcom usług związanych
  z obsługą kadrowo-płacową a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający
  z przepisów archiwalnych,
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 • posiada Pani/Pan:

i.     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
ii.    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
iii.   na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
iv.   prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

 • nie przysługuje Pani/Panu:

i.     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
ii.    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
iii.   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VIII. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

 • Sylwia Krawczyk
 • Tel. 32 730 68 97
 • e-mail: skrawczyk@rops-katowice.pl

IX. Środki ochrony prawnej:

 1. Wykonawca w terminie 2 dni od ogłoszenia wyników o wyborze najkorzystniejszej oferty może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z zapytaniem ofertowym czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany.
 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

X. Załączniki:

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki:

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
STUDIOEMKA Robert Kurasiński
ul. św. Kaspra del Bufalo 5, 42-221 Częstochowa
Data złożenia oferty: 08.11.2018 r. godz. 14:10
Cena oferty brutto: 3.857,28 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena brutto – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: STUDIOEMKA Robert Kurasiński z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. św. Kaspra del Bufalo 5.