Dostawa 4 zestawów komputerowych all-in-one, 1 drukarki monochromatycznej laserowej oraz 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 zestawów komputerowych all-in-one, 1 drukarki monochromatycznej laserowej oraz 1 laserowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie sprzęty składające się na przedmiot zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Wykonawca musi złożyć ofertę zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.
  2. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do dnia 13 listopada 2018 roku, do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załącznik 1 – Formularz cenowy i parametry urządzeń,
  3. Załącznik 2 – Wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 3
BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice
Data złożenia oferty: 12.11.2018 r. godz. 13:23
Cena oferty brutto: 19.408,17 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BIT-TECHNOLOGIES PIOTR TOMCZYK, DARIUSZ BERNAT, MACIEJ PERMUS SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Katowicach (40-585) przy ulicy Połomińskiej 16.