Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2379/293/V/2018 z dnia  16 października  2018 roku  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.

Termin składania ofert: od 16-10-2018 do 07-11-2018

  1. Zał. do uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023
  2. Wzór oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. Harmonogram realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1.1. pod ofertę
  4. Przewidywana kalkulacja kosztów – załącznik nr 1.2. pod ofertę
  5. Przykładowe zadania regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz zasady jej funkcjonowania  – załącznik nr 2 do ogłoszenia
  6. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji dla organizacji społecznych – załącznik nr 4 do ogłoszenia

Nabór przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert

Termin naboru: od 16-10-2018 do 22-10-2018

  1. Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji społecznych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – załącznik nr 3 do ogłoszenia
  2. Wzór formularza zgłoszeniowego osoby ubiegającej się o udział w pracach komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023 – formularz do załącznika nr 3 do ogłoszenia