ROPS.PSO.3321.US.146.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Podstawowy kurs pierwszej pomocy. Szkolenie ma być prowadzone w oparciu o najnowsze Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku (ERC 2015). Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy, 2 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych, 6 godzin dydaktycznych zajęć praktycznych). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 15 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) dla maksymalnie 30 osób. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z ww. zakresu. Ponadto, każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić kontrolę czynności życiowych, wezwać pomoc oraz wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:
Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 215).
Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 26 października 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:
Pełna treść zapytania ofertowego,
Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.