Przygotowanie i druk publikacji nt. dobrych praktyk w obszarze adopcji w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 05 października 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, w tym projektu okładki, przygotowanie do druku oraz druk publikacji nt. dobrych praktyk w obszarze adopcji dla ośrodków adopcyjnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces adopcji. Publikacja nie będzie posiadała numeru ISBN. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
SYLWESTER WOLAK AGENT PR
ul. Krowoderska 58 lok. 18, 31-158 Kraków
Data złożenia oferty: 05.10.2018 r. godz. 22:30
Cena oferty brutto: 12.515,25 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: SYLWESTER WOLAK AGENT PR z siedzibą w Krakowie (31-158) przy ulicy Krowoderskiej 58 lok. 18.