Przygotowanie i druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 03 października 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu graficznego, w tym projektu okładki, przygotowanie do druku oraz druk informatora dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Publikacja nie będzie posiadała numeru ISBN. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 12 października 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 2
SYLWESTER WOLAK AGENT PR
ul. Krowoderska 58 lok. 18, 31-158 Kraków
Data złożenia oferty: 04.10.2018 r. godz. 14:36
Cena oferty brutto: 4.489,50 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: SYLWESTER WOLAK AGENT PR z siedzibą w Krakowie (31-158) przy ulicy Krowoderskiej 58 lok. 18.

W dniu 30 października 2018 roku o godz. 09:50 Wykonawca SYLWESTER WOLAK AGENT PR z siedzibą w Krakowie (31-158) przy ulicy Krowoderskiej 58 lok. 18 przesłał wiadomość e-mail z informacją, iż z powodu nieprzewidzianego zdarzenia losowego uchyla się od podpisania umowy, a tym samym realizacji zamówienia. Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale IX. Dodatkowe informacje w punkcie 6 w przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert. W związku z powyższym dokonano ponownego wyboru ofert.

Oferta 8
Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.
ul. Niegolewskich 12, 42-700 Lubliniec
Data złożenia oferty: 10.10.2018 r. godz. 15:39
Cena oferty brutto: 5.043,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującym kryterium i jego znaczeniem: cena oferty – 100 %. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Drukarnia „SIL-VEG-DRUK” s.c. Pawelak J., Pełka D., Śmich D.z siedzibą w Lublińcu (42-700) przy ulicy Niegolewskich 12.