ROPS.PSO.3321.US.143.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

2) Celem kursu będzie doskonalenie umiejętności oraz kompetencji wychowawczych rodziców adopcyjnych w zakresie wspierania, pomocy oraz wychowania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi. Udział dzieci w kursie pozwoli na niwelowanie występujących u nich zaburzeń emocjonalnych i lękowych. Przedsięwzięcie to umożliwi również integrację rodzin adopcyjnych, wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami.
3) Uczestnicy kursu: dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi oraz ich rodziny adopcyjne. Maksymalnie 8 rodzin adopcyjnych, tj. maksymalnie 16 osób dorosłych oraz maksymalnie 12 dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.