ROPS.PSO.3321.US.142.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu warsztatów pod nazwą Bliżej siebie – dalej od substancji psychoaktywnych. Uczestnikami warsztatów będą rodzice adopcyjni wraz z dziećmi w wieku od 7 do 13 lat, w związku z czym warsztaty muszą być prowadzone równolegle: grupa osób dorosłych (maksymalnie 8 par, czyli 16 osób), grupa dzieci (maksymalnie 15 dzieci).

Warsztaty mają trwać 22 godziny dydaktyczne (2 dni warsztatowe, (sobota + niedziela), w tym:
a) 8 godzin dydaktycznych dla rodziców (osób dorosłych),
b) 8 godzin dydaktycznych dla dzieci,
c) 2 godziny dydaktyczne zajęć wspólnych dla rodziców i dla dzieci,
d) 4 godziny dydaktyczne zajęć wspólnych dla rodziców i dla dzieci z aktywnego spędzania czasu.
Łączna liczba grup warsztatowych: 2 (dwie grupy rodziców oraz 2 grupy dzieci w wieku od 7 do 13 lat), liczące nie więcej niż 8 par rodziców (16 osób dorosłych) w każdej z grup oraz nie więcej niż 15 dzieci w każdej z grup. Zatem łącznie do realizacji są 44 godziny dydaktyczne dla 2 grup warsztatowych dla łącznie 32 osób dorosłych oraz 30 dzieci. Warsztaty mają służyć dzieciom przysposobionym w podniesieniu poziomu wiedzy z obszaru profilaktyki uzależnień oraz nauki i utrwaleniu podstawowych umiejętności społecznych, jako czynników chroniących w przeciwdziałaniu uzależnieniom, a także wyposażeniu dzieci w narzędzia pozwalające skutecznie ochronić się przed toksycznym wpływem grupy rówieśniczej, umiejętności przeciwstawieniu się presji ze strony grupy rówieśniczej poprzez podniesienie samooceny i znalezienia wspólnego języka z rodzicami adopcyjnymi. Pośrednim celem jest także wyćwiczenie umiejętności społecznych w zakresie: podejmowania decyzji, wdrażania elementów zdrowego stylu życia, satysfakcjonujących sposobów spędzania czasu wolnego, bez sięgania po substancje psychoaktywne (uzależniające), konstruktywnych zachowań w kontaktach z ludźmi. Podczas warsztatów rodzice posiądą wiedzę na temat mechanizmów uzależnień i środków psychoaktywnych dostępnych obecnie na rynku. Dowiedzą się czym są poszczególne z nich i jakie zagrożenie niesie za sobą ich używanie. A także, nauczą się odpowiednio reagować w przypadku zauważania niepokojących symptomów u swojego dziecka. Dodatkowo doświadczą ze swoimi dziećmi kilku sposobów spędzania wolnego czasu oraz nauczą się podnosić samoocenę swoich dzieci, które ze względu na przeżycie traumy mogę mieć znacząco obniżone poczucie własnej wartości przez co są bardziej podatne i narażone na wpływy, a tym samym sięganie po substancje psychoaktywne. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 24 września 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.